Đời sống

Báo chí góp phần đấu tranh chống tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân

3 giờ trước

Báo chí có mặt và phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội một cách trung thực, khách quan.